Avís Legal i Privadesa

 1. Propietat i finalitat d’aquest lloc web

Aquest lloc web i el seu domini a Internet (www.doctormusifestival.com) són propietat de la societat In Cow We Trust, S.L. (En endavant, «ICWT»), amb domicili social al carrer Provença 280, 08008 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 45.687, Foli 162, Full B-495.897, Inscripció 1a i amb adreça de correu electrònic de contacte info@doctormusicfestival.com.

La finalitat d’aquest lloc web és anunciar els productes, esdeveniments i serveis d’ICWT (en endavant, «productes»), així com servir de plataforma per a la compravenda electrònica d’aquests productes.

 1. Acceptació de l’Avís Legal i Privadesa d’ús d’aquest lloc web

L’accés a aquest lloc web comporta l’acceptació sense reserves per part dels seus usuaris dels temes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privadesa que apareix en aquesta mateixa pàgina. (En endavant, conjuntament, «Avís Legal i Privadesa»). D’altra banda, els usuaris es comprometen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, amb subjecció a la legislació vigent, la bona fe i els bons costums i sense contravenir la moral i l’ordre públic.

Això no exclou que qualsevol compravenda electrònica de productes d’ICWT que es dugui a terme mitjançant aquest lloc web es regeixi per uns termes i condicions particulars sobre els quals s’informarà els usuaris en cada supòsit de compravenda.

 1. Reserva de la facultat de modificació de l’Avís Legal i Privadesa d’ús d’aquest lloc web

ICWT es reserva la facultat d’efectuar, sense avís previ, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes d’Avís Legal i Privadesa. Per tant, ICWT recomana als usuaris d’aquest lloc web que revisin periòdicament aquesta pàgina.

 1. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web

Definició del terme «continguts»:  El terme «continguts» fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, és a dir, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi de font, el disseny i l’estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, els dissenys industrials, les obres i produccions audiovisuals, les fotografies i els textos que es mostren en aquest lloc web.

Drets i posicions jurídiques sobre continguts incorporats per ICWT: els continguts d’aquest lloc web incorporats per ICWT són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial i/o drets o posicions jurídiques de contingut econòmic anàleg de titularitat d’ICWT o de tercers que han atorgat les llicències o autoritzacions pertinents.

Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris ni titularitat ni dret sobre l’ús d’aquests continguts (mitjançant, entre d’altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o transformació), excepte que ICWT o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què es tracti ho autoritzin expressament, ja sigui indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions escrites a aquest efecte. Per tant, ICWT es reserva la facultat de fer ús de marques d’aigua, dispositius tecnològics o altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats dels continguts esmentats. En tot cas, ICWT es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial i/o drets o posicions jurídiques de contingut econòmic anàleg.

 1. Mecanismes per a la notificació de suposades vulneracions de drets i posicions jurídiques d’usuaris o d’altres persones

Qualsevol usuari d’aquest lloc web o qualsevol altra persona que consideri que un dels continguts d’aquest lloc web està vulnerant els seus drets i/o posicions jurídiques pot notificar la suposada vulneració a ICWT mitjançant l’enviament d’una carta certificada a l’adreça d’ICWT que consta al principi d’aquesta pàgina.

Perquè ICWT valori la notificació, la persona que l’enviï haurà de facilitar la informació següent:

 1. Nom complet, adreça postal, telèfon i adreça de correu electrònic de contacte.
 2. Explicació detallada de la suposada vulneració de drets i/o posicions jurídiques.

Així mateix, la persona que enviï una notificació a ICWT haurà de manifestar els termes següents:

 1. Que la informació inclosa a la notificació és exacta i vertadera.
 2. Que és la persona legitimada per a presentar la reclamació.
 3. Que en cas que ICWT retiri el contingut i després es demostri que la reclamació presentada era falsa o inexacta i/o que la persona que va presentar la reclamació no tenia autoritat per fer-ho, ICWT no serà responsable dels danys i perjudicis ni altres conseqüències que es puguin derivar de la retirada.

ICWT analitzarà les notificacions que rebi, les valorarà i prendrà una decisió sobre la retirada o no dels continguts de què es tracti. Quan ICWT consideri que la informació facilitada en una notificació no és prou completa i/o clara, entre d’altres, per efectuar una valoració, ho ha de comunicar per escrit a la persona que hagi enviat la notificació, instant-la a aportar més informació i/o a fer ús dels mitjans legals al seu abast (com ara interposar una denúncia davant els òrgans policials o jurisdiccionals adequats) a l’efecte d’aclarir si hi ha hagut o no una vulneració dels seus drets i/o posicions jurídiques.

 1. Dret d’exclusió

ICWT es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web als usuaris que incompleixin l’Avís Legal i Privadesa.

 1. Responsabilitats

Conductes dels usuaris d’aquest lloc web:

 • ICWT no és responsable dels danys i perjudicis ni altres conseqüències que es derivin de l’incompliment per part dels usuaris de l’Avís Legal i Privadesa.

Altres:

 • ICWT no és responsable dels danys i perjudicis ni altres conseqüències que es derivin de la no disponibilitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control, actualitzacions o manteniment, o per errors a causa del servidor on està allotjat aquest lloc web o a causa de problemes de tercers intermediaris o proveïdors.
 • ICWT no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per programes informàtics, virus o altres elements que escapin el seu control.
 • ICWT no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través de dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans inclosos en aquest lloc web. Per tant, ICWT no és responsable de la disponibilitat tècnica, qualitat o exactitud, entre d’altres, dels serveis, continguts i/o altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni altres conseqüències que es produeixin com a conseqüència del seu ús.
 1. Autorització d’enllaços

Qualsevol enllaç de tercers a aquest lloc web ha de fer-se a la pàgina principal, i queden expressament prohibits els enllaços profunds, el framing i qualsevol altre profit dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats expressament per ICWT. Així mateix, ICWT prohibeix la creació d’enllaços des de llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

 1. Galetes

ICWT fa servir galetes (cookies) quan un usuari navega per la web. Les galetes són un mecanisme de recollida d’informació que la web transfereix automàticament al disc dur de l’ordinador de l’usuari amb l’objecte de copiar dades sobre la visita i la navegació duta a terme per l’usuari a la web. Les galetes s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador o altres dispositius mòbils o electrònics, i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms ni dades de caràcter identificatiu d’aquest usuari. Gràcies a les galetes, ICWT podrà reconèixer als usuaris després que s’hagin registrat per primera vegada, sense que s’hagin de registrar a cada visita per accedir a les àrees i serveis als quals ja han accedit amb anterioritat. Les galetes tenen un termini de validesa diferent depenent de l’ús i que varia des de la durada de la sessió de navegació fins a diverses setmanes.

Les galetes que fem servir no poden llegir dades del disc dur de l’usuari ni llegir els arxius de galeta creats per altres proveïdors així com tampoc ofereixen cap informació a persones alienes a ICWT. El servidor que activa les galetes es troba localitzat a l’URL doctormusicfestival.com.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de galetes i per impedir-ne la instal·lació al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar la web, no cal que l’usuari permeti la instal·lació de les galetes enviades per ICWT, però és possible que en aquest cas la navegació per determinats llocs de la web no sigui òptima o sigui considerablement més lenta del que seria habitual.

 1. Política de Privadesa i Protecció de Dades

ICWT compleix les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, per mitjà de la qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altres normatives vigents en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, al costat de cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal i dels serveis que l’usuari pugui sol·licitar a ICWT, es fa saber a l’usuari l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau. Així mateix, ICWT informa que segons la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic se li sol·licitarà el consentiment per al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

ICWT es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privadesa i Protecció de Dades per a adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com a les pràctiques del sector. Aquestes modificacions seran introduïdes per ICWT a la web, de manera que els usuaris han de consultar periòdicament aquesta pàgina.

10.1. Recollida i Tractament de les Dades de Caràcter Personal

En diferents pàgines de la web es pot sol·licitar a l’usuari que ompli determinats formularis o proporcioni determinades Dades Personals per a l’accés a algun dels serveis prestats mitjançant la web.

Les Dades Personals recollides seran objecte de tractament i ICWT les incorporarà als fitxers corresponents dels quals ICWT n’és titular i responsable, i que es troben degudament registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (en endavant, els «Fitxers»). Amb aquest objecte, ICWT proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ a la facilitació de Dades Personals, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Privadesa o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment electrònicament a fi que ICWT procedeixi a la recollida i tractament de les seves Dades Personals.

És obligació dels usuaris facilitar Dades Personals verídiques, així com mantenir-les actualitzades de manera que corresponguin a la realitat en cada moment.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitats (i) prestar els serveis oferts a la web, (ii) complir els contractes per via electrònica que es formalitzin amb l’usuari, (iii) enviar formularis d’enquesta als usuaris, (iv) i enviar informació publicitària o promocional dels productes i serveis oferts per ICWT o per tercers relacionats que pugui resultar del seu interès. Per tot això, l’usuari consent expressament l’enviament d’aquesta informació per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, entre d’altres el correu electrònic. Així mateix, s’informa els usuaris que ICWT podrà cedir les seves dades personals a altres societats o entitats amb les quals ICWT signi acords de col·laboració o de prestació de serveis en relació amb l’activitat d’ICWT (entre d’altres, a empreses de hosting o de publicitat), la qual cosa els usuaris consenten expressament mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privadesa.

Per altra banda, ICWT revelarà i utilitzarà les dades personals que hagi obtingut quan sigui legalment necessari per identificar, entrar en contacte o exercir les accions legals oportunes contra les persones que puguin estar provocant danys o violant (voluntàriament o involuntàriament) els drets de propietat intel·lectual i industrial o de qualsevol altra naturalesa, d’ICWT o de qualsevol tercer, amb independència que siguin usuaris o no de la web.

10.2. Exercici de drets per part de l’usuari

Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d’accés, oposició, rectificació o cancel·lació en relació amb les seves Dades Personals contingudes en els fitxers, contactant amb ICWT mitjançant l’enviament d’una comunicació per correu postal a l’adreça: Carrer Provença 280, 08008 de Barcelona. La sol·licitud de l’usuari ha d’incloure, com a mínim, el següent contingut:

 1. Nom i cognoms de l’usuari.
 2. Fotocòpia del passaport o d’un altre document nacional d’identitat de l’usuari.
 3. Una descripció de la petició concreta de l’usuari.
 4. Adreça de l’usuari a efecte de notificacions.
 5. Data i firma de l’usuari.

Per la naturalesa del servei i continguts del web, la cancel·lació de les Dades Personals comportarà de manera automàtica la cessació de la condició d’usuari del web.

10.3. Seguretat de les Dades de Caràcter Personal

ICWT ha adoptat les mesures de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerides i ha instal·lat tots els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les Dades Personals facilitades a ICWT. No obstant això i amb caràcter general, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

10.4. Ús d’adreces IP

Una adreça IP és un nombre que s’assigna automàticament a l’ordinador personal o equip(s) informàtic(s) de l’usuari per part del proveïdor d’accés a Internet de l’usuari per a la navegació. Quan l’usuari sol·licita la visita a la web, ICWT rep i coneix l’adreça IP de l’usuari. ICWT recull els números d’adreces IP per diversos motius entre els quals hi ha raons d’administració del sistema, obtenció d’informació estadística per als anunciants, i en general, per controlar i supervisar la utilització i nombre de visites que es produeixen a la web.

ICWT no relaciona els números de les adreces IP amb cap dada que permeti identificar una persona en concret, la qual cosa vol dir que la visita de l’usuari queda registrada, però la seva identitat roman anònima. ICWT es reserva el dret d’utilitzar els números d’adreces IP per protegir els serveis i/o continguts del portal o els interessos dels seus clients o de tercers davant d’incompliments de la normativa aplicable en col·laboració amb el proveïdor d’accés a Internet de l’usuari.

10.5. Camps de text lliure

Els camps de text lliure que puguin aparèixer a la web tenen com a finalitat única i exclusiva demanar informació per millorar la qualitat dels serveis prestats als usuaris.

L’usuari no incorporarà en els camps de text lliure del web dades de caràcter personal per a les quals s’exigeix un nivell de protecció de tipus sensible de conformitat amb la legislació espanyola vigent (a títol enunciatiu, però no exhaustiu: dades relatives a opinions polítiques, creences religioses, afiliació sindical, salut, vida sexual o origen ètnic de les persones), sense previ avís per escrit a ICWT.

10.6. Menors d’edat

Els serveis d’ICWT estan dirigits a persones majors d’edat. Si l’usuari és menor d’edat, es requereix que compti amb el consentiment previ dels seus pares o tutors legals per a la recollida i el tractament de les seves Dades Personals, així com per a la seva inclusió en els fitxers.

No obstant això, resulta extremadament complicat determinar l’edat real de les persones que poden accedir als nostres serveis prestats a la web o a través seu, així com el fet que tinguin o no condicions de maduresa suficients per a prestar el seu consentiment. Si descobreix que un dels seus fills menors està inscrit en algun servei i desitja cancel·lar-lo, contacti amb ICWT a les adreces que apareixen a  l’apartat Adreces de Contacte descrit més avall.

 1. Legislació aplicable i jurisdicció

L’Avís Legal i Privadesa es regeix per la legislació espanyola. En cas de reclamacions dels usuaris d’aquest lloc web sobre ICWT, els usuaris se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats de Barcelona amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, per llei, li escaigués. En cas de reclamacions per part d’ICWT als usuaris d’aquest lloc web, els usuaris accepten que ICWT pugui iniciar les accions legals oportunes en el fur que consideri pertinent.

Última versió de l’Avís Legal i Privadesa: 31 de gener de 2017