CONDICIONS D’ENTRADES DOCTOR MUSIC FESTIVAL 2019

L’adquisició, tinença i/o l’ús d’abonaments i entrades de dia (les “entrades” o “l’entrada”) per al Doctor Music Festival 2019 (el “festival”) organitzat per In Cow We Trust S.L. ( “l’Organitzador”) implica l’acceptació expressa de les condicions que estipulem a continuació. En cas de contradicció entre aquestes condicions generals de les Entrades i les condicions de compra de qualsevol dels operadors de ticketing autoritzats per l’Organitzador, prevaldran sempre les condicions generals de l’Organitzador.

1. ACCÉS AL RECINTE

Per entrar al recinte hauràs de mostrar la teva entrada, que s’escanejarà per verificar-la. Serà indispensable portar en tot moment un document oficial d’identitat, ja que és obligatori mostrar-lo abans o durant la recollida i l’intercanvi d’entrades o si el personal de seguretat el demana a l’interior del recinte del Pla de Santa Maria (Esterri d’Àneu). En el cas del públic de nacionalitat no espanyola, s’acceptaran còpies de documents oficials d’identitat dels seus països d’origen (DNI, passaport o carnet de conduir).

1.1 Per accedir al festival Doctor Music Festival 2019 la teva entrada de dia o abonament s’intercanviarà per una polsera, i només se n’entregarà una per persona. La polsera en cap cas podrà lliurar-se sense col·locar-la al canell de l’usuari per part del personal de l’organització.

Només la lectura de l’abonament o entrada de dia i la possessió de la polsera col·locada correctament al canell et donen accés al festival. Si les perds o estan en mal estat no podràs tornar a entrar al festival. Tant la targeta com la polsera són personals i intransferibles. Conserva-les en bon estat. Consulta la nostra web, a partir del 2019, per informar-te dels espais i horaris d’intercanvi.

1.2 L’Organitzador denegarà l’accés als recintes al portador si té lloc qualsevol de les circumstàncies següents:

1.2.1 L’entrada es troba incompleta, esmenada, trencada o amb indicis de falsificació.

1.2.2 El portador manifesta una actitud violenta o que inciti públicament a l’odi, la violència, o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal, i, especialment, al portador que es comporti de manera agressiva o provoqui disturbis a l’exterior o a l’entrada, porti armes o objectes susceptibles de ser utilitzats per aquest fi i o porti roba, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin una apologia d’activitats contràries als drets fonamentals reconeguts en la llei i la Constitució.

1.2.3 El portador presenta símptomes d’embriaguesa o d’estar consumint o haver consumit drogues o substàncies estupefaents.

1.2.4 L’exercici del dret d’admissió no comportarà, en cap cas, la denegació d’accés al portador per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra circumstància o condició personal o social.

1.2.5 A l’entrada al recinte, el públic pot estar subjecte a un registre segons la Llei. El portador autoritza l’Organitzador, a efectuar, d’acord amb la Llei, les revisions o registres del seu cos i pertinences per verificar que es compleixen les condicions de seguretat. No està permesa l’entrada d’objectes que l’Organització consideri perillosos o que estiguin prohibits per la normativa vigent.

Per motius de seguretat no estarà permès entrar al recinte d’actuacions amb cascos de moto, maletes, bosses o motxilles de grans dimensions, però sí que serà possible accedir amb embalums de menor grandària com ara bosses de mà o motxilles petites. Altres objectes amb els quals no està permès accedir al recinte d’actuacions són: ampolles, llaunes, punters làser, equips fotogràfics o de vídeo professionals, drons, pirotècnia i armes de qualsevol tipus.

ATENCIÓ: L’entrada a la Zona d’Acampada té les seves pròpies condicions d’accés, que es faran públiques en el moment que es posin a la venda els TICKET CAMP que donen accés a aquesta zona.

1.2.6 L’Organitzador podrà denegar l’accés o expulsar dels recintes al portador de l’entrada en cas d’incompliment de les indicacions del personal de l’Organització, així com en cas que hi hagi indicis raonables que es crearà una situació de risc o perill per al mateix portador o altres assistents o per estats d’intoxicació aparent o potencial. En aquests casos, el portador es farà responsable personalment de les seves pròpies accions i omissions que causin lesions a tercers o danys a béns.  Així mateix, es presumeix que el portador crea una situació de risc si puja a l’escenari i/o es llança sobre el públic, encara que sigui per invitació dels artistes, o s’introdueix en espais d’accés restringit a l’organització. En aquests casos es responsabilitzarà personalment de les seves pròpies accions i omissions que causin lesions a tercers o danys a les coses. La devolució de l’import de l’entrada, en cas que s’hagi iniciat el festival, s’efectuarà proporcionalment al temps que el portador se n’hagi vist privat.

2. IDENTIFICACIÓ DE LA PROMOTORA

Vostè està contractant amb IN COW WE TRUST S.L:

  • CIF:.B66906942
  • Domicili: Ronda Sant Pere 38, CP: 08010 Barcelona
  • Telèfon de contacte: +34 93 268 28 28 de dilluns a dijous de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00. Divendres de 10.00 a 15.00.
  • Correu electrònic de contacte: info@doctormusicfestival.com
  • Twitter: https://twitter.com/DoctorMusicFest
  • Facebook: https://www.facebook.com/doctormusicfestival/

3. PROCÉS DE COMPRA DEL PORTAL:

3.1 Abans d’iniciar el procés de compra, vostè ha d’haver registrat les seves dades personals al formulari de registre o haver iniciat sessió prèviament.

3.2 Quan disposi d’un login i password ja pot procedir a escollir la compra d’entrades. Podrà modificar l’entrada abans d’acceptar-ne la compra. Un cop acceptada la comanda, ja ha comprat l’entrada.

4. CONDICIONS GENERALS DE L’ENTRADA:

L’adquisició d’entrades del festival Doctor Music Festival 2019 suposa l’acceptació de les condicions següents:

4.1 Un cop adquirida l’entrada, únicament es canviarà o es retornarà l’import en cas de cancel·lació de l’esdeveniment. Això no obstant, vostè pot exercir el dret al desistiment durant 14 dies naturals després de la compra sempre que hagi comprat l’entrada amb una antelació mínima de 14 dies naturals a l’esdeveniment (aquesta condició només s’aplicarà en el cas de compra d’entrades en línia). No es realitzaran ni canvis de nom ni devolucions excepte en els casos especificats en les condicions generals d’entrada (punt 4.2).

4.2 En cas de cancel·lació, l’adquirent pot demanar el reemborsament en el termini no superior a trenta dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació en la forma especificada per l’Organitzador. Pel que fa a les entrades de pagament per dies o del conjunt del festival, es considerarà cancel·lació la suspensió de més de LA MEITAT DEL PROGRAMA. La suspensió tindrà lloc per impossibilitat d’assistència de l’artista o artistes concertats pel festival.

L’organització es reserva el dret d’alterar o modificar el programa sempre que s’hagi cancel·lat la presència d’un artista per motius aliens al festival. El festival buscarà un artista per substituir-lo.

No es retornarà l’import de l’entrada en cas de cancel·lació del festival a causa de males condicions climatològiques, desastres naturals, tancament de l’espai aeri espanyol o altres causes de força major.

El festival es considerarà iniciat un cop transcorreguts 60 minuts d’actuació del primer artista programat el primer dia del festival per al cas d’abonaments i el dia de validesa en el cas d’entrades de dia. A partir d’aquest moment no s’efectuarà cap devolució.

4.3 L’Organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha estat adquirida als punts de venda oficials. L’Organització del festival no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de l’entrada. Els assistents han de custodiar l’entrada fins al dia de l’esdeveniment com si es tractés de diners en metàl·lic. El beneficiari de l’entrada o la persona a nom de la qual es personalitza l’entrada assumeix tota la responsabilitat en cas que l’entrada es presenti per duplicat, fotocopiada o falsificada. En aquest cas, es perdran tots els drets que li atorga per poder accedir a l’esdeveniment. Només serà vàlida la primera entrada que es presenti i se’n validi el codi. Qualsevol entrada amb el mateix codi que es presenti posteriorment, serà totalment invàlida.

4.4. Està prohibida la revenda de qualsevol entrada sense l’autorització prèvia i expressa de l’Organitzador, una autorització que sempre es denegarà en cas de revendre l’entrada a un preu superior al preu oficial original (indicat a l’anvers de l’entrada) o en cas que la revenda de l’entrada estigui associada a la compra conjunta de qualsevol altre producte o servei. La revenda no autoritzada de qualsevol entrada anul·la tots els drets que té associats, inclòs el d’assistir al festival, sense reemborsament de l’import satisfet per l’entrada. L’Organitzador no garanteix l’autenticitat de cap entrada que no s’hagi adquirit en els canals de venda oficials indicats a la publicitat oficial del festival realitzada per l’Organitzador. Qualsevol entrada esmenada, trencada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà a l’Organitzador a privar l’accés a qui la porti.

IMPORTANT: El codi de la seva entrada permet l’accés al recinte una sola vegada. És responsabilitat seva  custodiar-la i evitar que algú la pugui duplicar. No publiqui la seva entrada a les xarxes socials, no la imprimeixi en llocs no segurs i guardi-la fora de l’abast de terceres persones.

4.5. Si vostè facilita dades d’un acompanyant, s’obliga a informar i obtenir el consentiment per al tractament de les seves dades, que queden subjectes a la nostra política de privacitat segons estipula la clàusula següent.

4.6 El portador de l’entrada reconeix que podrà aparèixer en imatges preses dins dels recintes per diferents mitjans per a la difusió informativa posterior i n’autoritza aquest ús, que serà responsabilitat de cada mitjà. Les imatges poden aparèixer a Internet, per tant no se’n pot controlar la difusió. Queden reservats tots els drets d’imatge i de propietat intel·lectual derivats de l’espectacle. Està prohibit l’accés al recinte amb aparells de qualitat professional per a l’enregistrament, fixació i/o reproducció sonora o visual. L’accés al recinte del festival comporta el consentiment a aparèixer en fotografies i altres mitjans de gravació i reproducció de vídeo sonors, sense dret a cap compensació per aquest fet.

4.7. En el cas d’imatges recollides per DOCTOR MUSIC FESTIVAL 2019 l’informem que les seves dades s’incorporen a fitxers sota responsabilitat d’IN COW WE TRUST S.L. amb la finalitat de gestionar la compra d’entrades i/o la seva relació. Pot exercir el dret d’accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-te al tractament de les seves dades dirigint un correu electrònic a info@doctormusicfestival, o al domicili esmentat anteriorment. Les dades que vostè facilita són veraces. No es permet el registre de menors de 14 anys.

GALETES (cookies): amb la navegació en aquesta web s’accepta la instal·lació de galetes. Consulta la política de galetes del nostre web.

En fer el pagament, les seves dades queden automàticament registrades a l’empresa que gestiona el pagament per targeta i al banc.

4.8. La possessió de l’entrada no dóna dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar-la o utilitzar-ne el contingut amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals i/o sortejos) associats al posseïdor de l’entrada o tercers. L’incompliment d’aquest punt obligarà a l’anunciant i/o usuaris no autoritzats a fer efectiva una sanció equivalent a mil (1.000) vegades el preu de l’entrada més cara utilitzada en aquesta activitat, sense perjudici de reclamacions posteriors per danys i perjudicis generals. Així mateix, quedaran anul·lats tots els drets associats a l’entrada, inclòs el d’assistir al festival.

Aquestes activitats seran rastrejades a Internet amb la finalitat d’establir la responsabilitat pertinent.

4.9. El portador d’aquesta entrada assumeix personalment tot el risc que pugui derivar-se del festival i o de la concentració a què dóna lloc tant en l’accés al recinte com durant el seu desenvolupament i a la sortida.

5. DRETS D’IMATGE PROPIETAT DEL FESTIVAL

Queden reservats tots els drets d’imatge i de propietat intel·lectual. Queda prohibida qualsevol filmació, enregistrament o reproducció a l’interior dels recintes excepte autorització expressa de l’Organització.

6. ATENCIÓ AL CONSUMIDOR

En cas de dubte o consulta, hi ha informació disponible al web del festival. Les persones interessades trobaran fulls de reclamació al lloc de celebració del festival i al nostre domicili social.

També disponibles a http://www.consum.cat/doc/doc_62342195_2.pdf

Pot obtenir informació de serveis de consum a http://www.consumo-inc.es/

7. IDIOMA

L’idioma de contractació varia segons l’idioma escollit.

8. ARXIU DE DADES

Aquest document que recull les condicions s’arxiva al nostre sistema informàtic. Un cop vostè hi té accés, pot imprimir-lo i guardar-lo al seu sistema.

9. MENORS D’EDAT:

El DOCTOR MUSIC FESTIVAL no és un esdeveniment per a nens. Això no obstant, les famílies són benvingudes i l’únic que demanem als adults és que tinguin ben presents en tot moment les polítiques de menors que descrivim a continuació.

9.1 POLÍTICA DE MENORS D’EDAT AL RECINTE D’ACTUACIONS:

De forma general, el comprador o portador de l’entrada haurà de ser major de 18 anys el dia d’inici del festival.

Els assistents majors de 16 anys i menors de 18 anys el dia de l’inici del festival només podran assistir-hi, amb la seva entrada corresponent, si van acompanyats de pares o adults responsables, o amb l’autorització signada per un progenitor o tutor legal. Els menors de 18 anys no podran comprar alcohol ni altres productes autoritzats només per a majors d’edat.

Els assistents majors de 13 anys i menors de 16 anys el dia de l’inici del festival només podran assistir-hi, amb la seva entrada corresponent, si van acompanyats del seu pare o mare. Si l’acompanyant és un adult responsable, haurà d’aportar una autorització signada pels pares o tutors legals del menor. D’altra banda, hauran de portar visible una identificació, ja que no podran accedir a determinats espectacles o activitats del festival no adequats per a la seva edat ni podran comprar alcohol ni altres productes autoritzats només per a majors d’edat.

Els assistents majors de 7 anys i menors de 13 anys el dia de l’inici del festival només podran assistir-hi, amb la seva entrada corresponent, únicament acompanyats del seu pare o mare. D’altra banda, hauran de portar visible una identificació, ja que no podran accedir a determinats espectacles o activitats del festival no adequats per a la seva edat ni podran comprar alcohol ni altres productes autoritzats només per a majors d’edat. Tampoc podran romandre al recinte del festival a partir de les 23.00 hores. La presència de menors de 13 anys al recinte fora de les hores determinades per l’Organització donarà lloc a la seva expulsió i la dels seus pares i a l’anul·lació de les seves entrades.

Els menors de 7 anys només podran accedir a una zona infantil especial on es duran a terme activitats lúdiques, artístiques i musicals adequades a la seva edat i sempre en horari diürn. Aquesta zona de nens no és una llar d’infants i els nens que hi accedeixin hauran d’estar en tot moment acompanyats del seu pare o mare.

El pare, la mare, tutor legal o adult responsable de qualsevol menor de 16 anys haurà de signar un document de descàrrec pel qual es fa responsable del menor mentre es trobi a l’interior del recinte. A més dels documents corresponents, els pares, tutors legals o adults responsables han de portar una entrada vàlida. Així mateix, quan el menor abandoni el recinte, hauran d’acompanyar-lo al fins a casa seva. Durant la seva estada al recinte, els pares, tutors legals o adults responsables seran responsables de qualsevol acció que el menor dugui a terme. Perquè això sigui possible és necessari presentar a l’entrada del recinte la següent documentació: DNI, llibre de família, passaport de tots dos o document legal que acrediti la relació paternofilial o de responsabilitat sobre el menor.

La legislació vigent prohibeix expressament la venda d’alcohol als menors de 18 anys, per a això s’ha d’identificar cada menor amb una polsera amb la qual no li serà possible comprar alcohol. En tot moment el menor haurà de dur visible aquesta polsera, així com el seu DNI.

9.2. POLÍTICA DE MENORS D’EDAT A LES ZONES D’ACAMPADA:

En cap cas es permetrà la pernoctació i/o accés puntual a cap de les zones d’acampada del Festival a les persones menors de 18 anys.

9.3 DOCUMENTS D’IDENTIFICACIÓ

En tot moment els usuaris d’entrades o abonaments hauran de portar el seu DNI o passaport per si el personal de l’organització els el demana per acreditar-ne l’edat. En el cas d’estrangers, hauran d’aportar els documents oportuns del seu país d’origen.

9.4.  INCOMPLIMENT

L’incompliment dels requisits anteriors serà motiu d’expulsió del recinte i no donarà dret a cap reemborsament del preu abonat per l’entrada o abonament del menor ni d’adult responsable.

10. COMUNICACIONS

IN COW WE TRUST es reserva el dret, per raons justificades, d’anul·lar o modificar qualsevol de les condicions anteriors o informar d’incidències; en aquest cas ho pot posar en coneixement del públic assistent a través dels canals que consideri adequats.